Obsługę administracyjno-eksploatacyjną przez:

Pomoc w organizacji Wspólnoty Mieszkaniowej t. j.:

 • wystąpienie o nadanie numeru REGON,
 • wystąpienie o nadanie numeru NIP do właściwego Urzędu Skarbowego,
 • założenie rachunku bankowego Wspólnoty,
 • stworzenie budżetu i podstawowych uchwał,
 • ustalanie wysokości zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną,
 • pomoc w tworzeniu statutu wspólnoty mieszkaniowej oraz regulaminu porządku domowego,
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich użytkowników wraz z weryfikacją stanu prawnego i faktycznego,

Obsługę eksploatacyjną nieruchomości w tym :

 • kontakty z kontrahentami i usługodawcami oraz negocjowanie, podpisywanie renegocjowanie dotychczasowych umów z dostawcami usług komunalnych i mediów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości;
 • utrzymania należytego porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;
 • utrzymania należytego porządku i czystości terenu działki, chodnika wzdłuż budynku i innych terenów, koszenie trawy wraz z pielęgnacją zieleni w okresie letnim oraz odśnieżanie ciągów komunikacyjnych w okresie zimowym;
 • obliczanie i obciążanie właścicieli kosztami utrzymania części wspólnej nieruchomości zgodnie z uchwałą właścicieli lokal
 • udzielanie każdemu z właścicieli, wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością oraz o stanie rozliczeń
 • przygotowanie procedur bezpieczeństwa dla mieszkańców oraz regulaminu porządku domowego zawierających informacje dotyczące kontroli dostępu do budynku oraz procedur usuwania usterek,
 • prowadzenie spraw Wspólnoty Mieszkaniowej na zewnątrz i w stosunkach pomiędzy właścicielami, najemcami a Wspólnotą a w szczególności wydawanie zarządzeń o charakterze porządkowym oraz zgody na wykonywanie dodatkowych instalacji w zakresie kiedy dotyczą one części wspólnych,
 • bieżąca obsługa informacyjna właścicieli lokali w sprawach dotyczących części wspólnych jak i dla indywidualnych lokali w godzinach uzgodnionych wcześniej, w tym przygotowywanie i wydawanie dla urzędów zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali w zakresie przez nich wymaganym,
 • przedstawianie Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej sprawozdania finansowego wraz z opisem, w terminie do końca marca każdego roku,
 • sprawozdania te będą stanowiły podstawę do udzielenia Zarządowi Wspólnoty absolutorium przez zebranie właścicieli lokali Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • bieżąca obsługa zebrań obejmująca przygotowywanie i zwoływanie zebrań wraz z zawiadamianiem członków Wspólnoty, protokołowanie, zbieranie i liczenie głosów (również w drodze indywidualnego zbierania głosów).

 

 

 

 

VITA - Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami - Design by: FUTRUE DESIGN