Obsługę finansowo-księgowa.
Obsługa prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami ewidencji księgowej w licencjonowanym programie finansowo-księgowym i obejmuje:

 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów, rozrachunków z kontrahentami, rozrachunków z członkami wspólnoty;
 • rozliczanie czynszów, 
 • rozliczanie ogrzewania, zużycia ciepłej i zimnej wody oraz zużycia energii elektrycznej;
 • umożliwia sporządzenie zestawienia obrotów i sald
 • rozliczanie zobowiązań poszczególnych właścicieli lokali,
 • przygotowywanie zawiadomień o opłatach eksploatacyjnych,
 • przygotowywanie uzgodnień sald,
 • przygotowywanie projektów rocznych i wieloletnich planów gospodarczych zarządzania nieruchomością wspólną,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty,
 • przygotowanie informacji o kosztach zarządu nieruchomości wspólnej i rozliczenie zaliczek,
 • składania Zleceniodawcy zestawienia wpływów oraz wydatków związanych z wykonywaniem usług wynikających z umowy wraz z dokładnym określeniem przeznaczenia środków na poszczególne usługi,
 • przechowywanie, zabezpieczenie oraz archiwizowanie dokumentów wspólnoty i dokumentacji dotyczącej nieruchomości odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami,
 • przygotowywanie oraz składanie rozliczeń i dokumentów do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

 

 

VITA - Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami - Design by: FUTRUE DESIGN