AUDYT ENERGETYCZNY

Specjaliści firmy VITA wykonują również audyty energetyczne niezbędne do uzyskania premii termomodernizacyjnej. Nasze doświadczenie pozwala nam realizować zlecenia  dla  wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, firm deweloperskich i klientów indywidualnych.


Czym jest audyt energetyczny
Audyt energetyczny to ekspertyza dotycząca podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania.
Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) oraz określeniem ich opłacalności. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje w ocenianym budynku  są opłacalne oraz jakie wykorzystywane w tym celu produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze.

Audyt energetyczny budynku powinien zawierać następujące elementy:

  • inwentaryzację systemu grzewczego, ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku,
  • stwierdzenie, na jakie sposoby można przeprowadzić termomodernizację budynku,
  • ocenę opłacalności każdej z metod,
  • wskazanie, które z nich są optymalne dla badanego budynku.

Wynikiem prawidłowo przeprowadzonego adytu jest zestawienie dla każdego rodzaju modernizacji: koszt, zysk, czas zwrotu kosztów oraz inne ekonomiczne wskaźniki opłacalności. 
Audyt energetyczny dostarcza niezbędnych informacji do podjęcia decyzji dotyczącej termomodernizacji budynku.

Audyt energetyczny powinien być przeprowadzany przez audytora energetycznego. Dokładne dane dotyczące zakresu i formy audytu energetycznego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346).

Nie należy mylić sprawdzenia charakterystyki energetycznej budynku z audytem energetycznym, który wynika z odmiennych aktów prawnych i stosuje się w nim odmienną metodologię i jest używany dla potrzeb termomodernizacji.